Privacyverklaring BpN-groep B.V.

BpN-groep B.V., gevestigd aan de Hermesweg 18, 3741 GP Baarn, respecteert in zijn activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van BpN zelf.

BpN volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van BpN en maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij deze gebruiken en met wie wij de informatie delen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Er zijn directe en indirecte persoonsgegevens. Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als direct duidelijk is over welke persoon het gaat óf als deze informatie (in combinatie met andere gegevens) naar deze persoon te herleiden is (indirect).

BpN verwerkt persoonsgegevens, doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons worden verstrekt.

Hieronder een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Klanten en mogelijke nieuwe opdrachtgevers/prospects
 • Leveranciers
 • Opdrachtgevers c.q. bewoners van objecten waar werkzaamheden verricht dienen te worden
 • Personeel en sollicitanten
 • Particulieren en of bedrijven die interesse hebben getoond in BpN of die in het verleden klant zijn geweest.
 • Particulieren die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit persoonlijke informatie te willen geven, die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, dan wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld.

Gerechtvaardigd belang
In sommige gevallen kan BpN er belang bij hebben om gegevens van een persoon te verwerken. Dat noemt men het gerechtvaardigd belang. Als dat belang zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkene,  dan mag BpN de persoonsgegevens van  de betrokkene verwerken om het gerechtvaardigde belang van het bedrijf te dienen.

Grondslagen
Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Zonder grondslag mogen er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden. 

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Bij een overeenstemming is de vastlegging van persoonsgegevens toegestaan indien bijvoorbeeld een offerte aanvraag, onderhoudswerkzaamheden, bestelling van materialen en of uitvoeren van garantiewerkzaamheden worden verricht.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Dit kan bijvoorbeeld de financiële bewaarplicht van facturen van 7 jaar zijn, het factuuradres en IBAN nummer.

Publiekrechtelijke taak is bij BpN niet van toepassing. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

 

BpN verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen

Om klant te kunnen worden van BpN, aan de slag te gaan als medewerker hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij communicatie en werkzaamheden op passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie en dienstverlening.

Naam en adresgegevens gebruiken wij bijvoorbeeld contact te onderhouden en informatie te verschaffen en werkzaamheden in te plannen en te laten uitvoeren door monteurs.

Wanneer wij gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat deze gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat gegevens worden verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn.

 

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

BpN streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

BpN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort persoonsgegevens > Bewaartermijn  > Wie heeft toegang tot gegevens*?

 • Klanten > 7 jaar (na laatste factuur) > Dir/Ver/Adm/PL/M
 • Potentiële klanten in offertetraject > Lengte van conversietraject  > Dir/Ver/Adm/PL
 • Sollicitanten > 5 jaar (na sluiten procedure) > Dir/Adm
 • Leveranciers > 7 jaar (na laatste factuur)   > Dir/Adm/Wvb
 • Eigen personeel > 7 jaar (na uit diensttreding)    > Dir/Adm

*Dir = directie

*Ver=verkoop
*Adm = administratie
*PL = projectleiders&planning
*WvB = werkvoorbereiders
*M = monteurs

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BpN verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BpN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van andere partijen. BpN draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Contact

BpN hecht waarde aan bescherming van gegevens. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact op met de servicedesk via info@bpn-groep.nl .

BpN-groep  B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.